Kierowca bez świadectwa przy sobie, przewoźnik płaci karę. Sąd wydał wyrok

26 października
Prawo

Kwestia świadectw kierowcy i obowiązku ich posiadania wciąż bywa kłopotliwa, co niestety przekłada się na wysokie kary pieniężne. Jeden ze sporów na tym tle rozstrzyga wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 24 kwietnia 2018 roku (III SA/Lu 680/17).

Wyrok WSA okazał się niekorzystny dla przewoźnika. Skarga w sprawie wymierzonej kary została oddalona. Sąd zwrócił uwagę, że świadectwo kierowcy wydawane jest na wniosek przewoźnika legalnie zatrudniającego kierowcę, będącego obywatelem państwa trzeciego. Dokumentem tym kierowca musi się legitymować, gdy prowadzi pojazd, korzystając z licencji wspólnotowej. Wydawana jest ona przewoźnikowi.

Jeżeli zatem przewoźnik posiadający licencję wspólnotową wykonuje na jej podstawie międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, obowiązany jest wyposażyć kierowcę w świadectwo kierowcy. W tej konkretnej sprawie niedopełnienie obowiązku kosztowało przedsiębiorcę 8 tys. zł. Sam fakt, że dla tego kierowcy wydane zostało świadectwo kierowcy (doręczone przedsiębiorcy już po kontroli), nie wystarczył, by uniknąć kary.

Świadectwa w świetle przepisów

Rozporządzenie nr 1072/2009 w art. 3 uzależniło wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy od posiadania licencji wspólnotowej. Wprowadziło także obowiązek uzyskania świadectwa kierowcy w celu umożliwienia państwom członkowskim skutecznego sprawdzenia, czy kierowcy z państw trzecich są legalnie zatrudnieni.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia „świadectwo kierowcy jest wydawane przez właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika na wniosek posiadacza licencji wspólnotowej każdemu kierowcy, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym i jest przez tego przewoźnika legalnie zatrudniony, lub każdemu kierowcy pozostającemu w jego dyspozycji, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym”.

Każde świadectwo poświadcza, że kierowca w nim wskazany jest legalnie zatrudniony. Należy ono do przewoźnika. Ten przekazuje je do dyspozycji kierowcy wskazanemu w świadectwie.

Z kolei kierowca prowadzi pojazd, korzystając z licencji wspólnotowej wydanej temu przewoźnikowi. Uwierzytelniony wypis ze świadectwa kierowcy przechowuje przewoźnik. Wydają go właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika. Natomiast świadectwo jest okazywane na wniosek każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.

Z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym wynika obowiązek posiadania i okazywania przez kierowcę pojazdu wykonującego przewóz drogowy w międzynarodowym transporcie drogowym, na żądanie uprawnionego organu kontroli, świadectwa kierowcy, jeżeli jest w przypadku danego kierowcy wymagane.

Kierowca musi mieć świadectwo przy sobie

Wracając do sprawy rozpatrywanej przez sąd, kiedy funkcjonariusze oddziału celnego przeprowadzili kontrolę, kierowca będący obywatelem Białorusi nie posiadał przy sobie i oczywiście nie okazał świadectwa kierowcy. Dlatego w tej sytuacji uznano, że wykonywany przez niego międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy z Polski do Rosji stanowi naruszenie obowiązku określonego w art. 3 rozporządzenia nr 1072/2009.

Sąd stwierdził, wbrew stanowisku przewoźnika, że już przez sam brak dokumentu w kabinie międzynarodowy przewóz drogowy był wykonywany z naruszeniem obowiązków przewozu drogowego określonych w art. 5 ust. 6 rozporządzenia oraz w art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym.

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym „podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 zł do 10 tys. zł za każde naruszenie”.

Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 3 do ustawy. Pod pozycją 3.3. załącznika wyszczególniono naruszenie polegające na wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z przepisami ustawy, umową międzynarodową lub warunkami określonymi w zezwoleniu. I na tej właśnie podstawie przewoźnik został ukarany.

Argumentował on bezskutecznie w postępowaniu, że podstawa nałożenia kary sformułowana została zbyt ogólnikowo. Przedsiębiorca podnosił, że naruszenie polegające na nieokazaniu i braku w czasie kontroli świadectwa kierowcy powinno być konkretnie wyszczególnione w załączniku do ustawy, w przeciwnym razie brak podstawy do nałożenia kary. Stanowisko to sąd uznał jednak za błędne.

W ocenie sądu każde naruszenie polegające na wykonywaniu przewozu międzynarodowego niezgodnie z przepisami podlega karze w wysokości 8 tys. zł.

Radosław Biernat
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij