Autobus, naczepa, przyczepa, moduł. Już wkrótce zmienią się ich definicje

23 listopada
Prawo

Trwają prace nad ustawą, która poza reformą systemu badań technicznych wprowadza też kilka ciekawych nowości w innych obszarach prawa o ruchu drogowym. Wśród nich można wskazać nowe definicje oraz aktualizacje dotychczasowych, również kluczowych dla transportu drogowego.

Doprecyzowania w projekcie doczekała się np. definicja autobusu. Ma ona uwzględniać  konstrukcyjne przeznaczenie autobusu również do przewozu bagażu:

  • autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

Zmiany obejmują także modyfikacje w dotychczasowych definicjach – przyczepy (pkt 50):

  • przyczepa – pojazd na kołach, bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem; określenie to obejmuje również przyczepę modułową,

oraz naczepy (pkt 52):

  • naczepa – przyczepa, której część spoczywa na innym pojeździe i obciąża ten pojazd.

Nowe definicje modułu przyczepy i przyczepy modułowej

Projektodawcy argumentują, że znowelizowane definicje pozwalają na wykorzystanie w transporcie m.in. takich rozwiązań, jak „łabędzia szyja” czy „wózek dolly”. Jednocześnie, mając na uwadze dostępne na rynku pojazdy modułowe wykorzystujące rozwiązania technologiczne pomagające w podwyższeniu możliwości w dziedzinie transportu ciężkiego, zaproponowano wprowadzenie nowych definicji – modułu przyczepy (pkt 50a):

  • moduł przyczepy – pojazd posiadający co najmniej dwie osie niezależne w jednej linii, umożliwiający połączenie z kompatybilnymi modułami przyczepy,

oraz przyczepy modułowej (pkt 50b):

  • przyczepa modułowa – przyczepa składającą się z jednego modułu przyczepy lub kilku modułów przyczepy, przeznaczona konstrukcyjnie do przewozu ładunków niepodzielnych.

Tego typu środki transportu mogą znaleźć zastosowanie w szczególności w przewozie ładunków niepodzielnych.

Transport rozwinie skrzydła

Do ustawy dodano art. 39a: „Kierujący pojazdem kategorii N2 i N3 albo zespołem pojazdów złożonym z takiego pojazdu, wyposażonym w tylnej części pojazdu w urządzenie posiadające właściwości służące zmniejszeniu oporu aerodynamicznego (urządzenie aerodynamiczne), dla którego warunki określają przepisy wydane na podstawie art. 66 ust. 5, może używać tego urządzenia wyłącznie podczas ruchu na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu poza obszarem zabudowanym”.

Wprowadza on możliwość stosowania urządzeń aerodynamicznych w samochodach ciężarowych. Artykuł stanowi realizację postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z 29 kwietnia 2015 roku, zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Urządzenia takie będą mogły być używane na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu. Pozwoli to na redukcję zużycia paliwa.

W celu dostosowania do regulacji unijnych rozbudowana została również definicja pojazdu zabytkowego. Za taki będzie mógł zostać uznany pojazd, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest wpisany, na podstawie odrębnych przepisów, do inwentarza muzealiów albo do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków (jedyny warunek wynikający z dotychczasowej definicji)

b) ma co najmniej 30 lat

c) jego typ nie jest już produkowany,

d) nie dokonano w nim zasadniczych zmian konstrukcyjnych.

Za stan pojazdu odpowiada właściciel

Projekt wprowadza nowy przepis art. 66 ust. 2a. Przewiduje on odpowiedzialność właściciela lub posiadacza pojazdu za utrzymanie go w należytym stanie oraz za sprawność i skuteczność działania jego urządzeń i wyposażenia.

Dyrektywa 2014/45/UE przewiduje zmiany w zakresie dokumentów stwierdzających dopuszczenie do ruchu pojazdów. W przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym brak jest miejsca na wpisanie aktualnego terminu ważności badania technicznego, dodatkowo wymaganym dokumentem będzie zaświadczenie je potwierdzające. W konsekwencji zmienione zostało brzmienie art. 71 ust. 1 oraz dodano ust. 1b i 1c. Określają one przypadki pojazdów nieobjętych obowiązkiem posiadania zaświadczenia, celem dostosowania krajowych regulacji do unijnych wymogów.

Rozwiązanie to jest istotne również w kontekście zastrzeżeń do obecnie obowiązującej systematyki. Zmusza ona do wymiany dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego. Nowe rozwiązania pozostawiają w gestii właściciela decyzję, czy w takim przypadku dowód rejestracyjny chce wymienić, czy też posługiwać się zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym albo pozwoleniem czasowym jako dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego.

Dokonano także zmian porządkowych dotyczących zwolnienia z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej w przypadku czterokołowców oraz wprost wskazano, że przyczepa motorowerowa także nie podlega rejestracji.

Instalacja haka bez dodatkowego przeglądu

Obowiązujące przepisy ustawy określają obowiązek przeprowadzenia badania technicznego w przypadku pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz autobusu w przypadku wyposażenia ich w urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy. Zmiany w art. 71 ust. 4 zakładają, że obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego potwierdzającego przystosowanie do ciągnięcia przyczepy nie będzie dotyczył pojazdu samochodowego, w którego dokumentach homologacyjnych będzie zawarta informacja potwierdzająca zamontowanie takiego urządzenia sprzęgającego.

Podaj dalej zaświadczenie

W art. 78 ust. 1 wprowadzono wymóg przekazywania nowemu właścicielowi pojazdu także zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dokumencie rejestracyjnym nie jest wpisane aktualne badanie techniczne.

Ustawa ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia, choć część przepisów zostanie odroczona nawet do 2020 roku.

Radosław Biernat
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij