Nowe dokumenty, wstępne i szczegółowe drogowe kontrole pojazdów. Co już wkrótce zmieni się w prawie?

22 maja
Prawo

Trwają prace legislacyjne nad ustawą, która będzie implementacją dyrektywy 2014/47/UE. Projektowane przepisy regulują w szczególności system drogowych kontroli technicznych, procedury kontrolne oraz współpracę i wymianę informacji między państwami członkowskimi UE.

Procedowana właśnie w Sejmie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o transporcie drogowym ma na celu wdrożenie do naszego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE w sprawie drogowej kontroli technicznej, dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE. Projektowane przepisy regulują w szczególności system drogowych kontroli technicznych, procedury kontrolne oraz współpracę i wymianę informacji między państwami członkowskimi UE. Dotyczą one stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek.

Więcej dokumentów i obowiązków

Do prawa o ruchu drogowym wprowadzono obowiązek posiadania przez kierowcę protokołu ostatniej drogowej kontroli technicznej, jeżeli taka była przeprowadzona. Chodzi o pojazdy kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5, użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy. Ale nie tylko. Kierujący pojazdami tych kategorii zarejestrowanymi za granicą, a uczestniczącymi w ruchu na terytorium Polski, mają posiadać dokument potwierdzający przeprowadzenie badania technicznego. Musi on zawierać co najmniej numer VIN albo nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu, miejsce i datę przeprowadzonego badania, stwierdzone usterki i ich kategorie, wynik badania technicznego, jego aktualny termin ważności, nazwę organu kontrolnego lub stacji kontroli pojazdów oraz podpis lub numer ewidencyjny diagnosty, który przeprowadził badanie techniczne.

Obowiązek ten nie dotyczy kierującego pojazdem nowym w okresie od dnia jego pierwszej rejestracji za granicą do terminu pierwszego okresowego badania technicznego. Dlaczego? Powód jest prosty. Nowe pojazdy, zgodnie z prawem o ruchu drogowym, nie przechodzą przed pierwszą rejestracją badań technicznych.

Dodano też przepis, który uprawnia starostę – na wniosek organu kontroli ruchu drogowego – do skierowania pojazdów wyżej wspomnianych kategorii na dodatkowe badanie techniczne.

Do kontroli przynajmniej 5 proc. pojazdów rocznie

W projekcie dodano także obowiązek, aby główny inspektor transportu drogowego w porozumieniu z komendantem głównym policji planował i organizował wstępne drogowe kontrole techniczne pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4. Łączna ich liczba ma obejmować w każdym roku kalendarzowym co najmniej 5 proc. wszystkich zarejestrowanych w Polsce takich pojazdów. GITD ma też typować do kontroli podmioty wykonujące przewóz drogowy o wysokim współczynniku ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz stanu technicznego pojazdów. Wszystko na podstawie systemu oceny ryzyka podmiotów świadczących usługi przewozów drogowych.

Kontrole wstępne i szczegółowe

W projekcie został określony system drogowych kontroli technicznych, obejmujący wstępne drogowe kontrole techniczne oraz tam, gdzie okaże się to konieczne – szczegółowe. Na podstawie wyników pierwszej kategorii kontrolujący podejmuje decyzję o skierowaniu pojazdu na drugą. Musi on ustalić, czy zagraża on bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska.

Szczegółowe drogowe kontrole techniczne przeprowadzane będą w mobilnych stacjach kontroli drogowej (przy użyciu niezbędnych przyrządów) lub w wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowej, czyli obszarach, na których będzie możliwa kontrola techniczna głównych układów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w pojeździe.

Kontrola drogowa będzie przeprowadzana przy użyciu niezbędnych przyrządów kontrolno-pomiarowych. To przyrządy służące do oceny stanu hamulców, układu kierowniczego, zawieszenia oraz uciążliwości pojazdu silnikowego lub przyczepy. Przewiduje się, że punkty będą usytuowane w miejscach określonych według potrzeb służb, możliwości technicznych i warunków umożliwiających przeprowadzanie kontroli (np. przy drogach, na parkingach). Oczywiście przy zachowaniu zasady, że do minimum ograniczone muszą być uciążliwości dla kierowców. Oznacza to, że punkty nie będą miały stałej lokalizacji. Służby kontrolne powinny mieć natomiast możliwość rozstawienia mobilnego sprzętu. Projekt wyklucza jednak organizowanie punktów na stacjach kontroli pojazdów. Właścicielami mobilnych przyrządów kontrolno-pomiarowych będą poszczególne służby uprawnione do prowadzenia drogowej kontroli technicznej.

Szczegółowa drogowa kontrola techniczna ma w szczególności uwzględniać kwestie bezpieczeństwa hamulców, opon, kół i podwozia, a także uciążliwości pojazdu. W przypadku, gdy świadectwo zdatności do ruchu drogowego lub protokół kontroli drogowej wskazuje, że w trakcie poprzednich trzech miesięcy przeprowadzono kontrolę którejś pozycji, funkcjonariusz służb kontrolnych nie sprawdza tej pozycji. Chyba że jest to uzasadnione istnieniem oczywistej usterki.

Fot. GITD

Ma być fachowo i obiektywnie

Według projektu szczegółową drogową kontrolę techniczną przeprowadzać ma kontrolujący, który posiada uprawnienia diagnosty. Albo też posiadający odpowiednie wykształcenie i praktykę, mający za sobą szkolenie dla kontrolujących w zakresie przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych i nie rzadziej niż raz w ciągu dwóch kolejnych lat uczestniczący w warsztatach dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne.

Ponadto dodano przepis, zgodnie z którym wysokość miesięcznego dodatku inspekcyjnego inspektorów ITD nie może zależeć od wyników wstępnych lub szczegółowych drogowych kontroli technicznych.

GITD będzie stanowić po polskiej stronie punkt kontaktowy, który ma służyć wymianie informacji m.in. w zakresie powiadamiania właściwych organów o wynikach kontroli innych państw członkowskich UE w przypadku stwierdzenia poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu zarejestrowanego w innym państwie.

Obieg informacji ma być elektroniczny, a ich przekazanie może zostać połączone z prośbą o podjęcie odpowiednich działań następczych. Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Radosław Biernat
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij