Początek końca pieczątek? Obowiązek ich stosowania powoli znika z polskich aktów prawnych

21 sierpnia
Prawo

Trwają prace legislacyjne nad kolejnym aktem prawnym wpisującym się w niewątpliwie słuszny kierunek ograniczania stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu przekazane zostało właśnie do konsultacji społecznych. Nowelizacja jest konsekwencją przyjęcia przez rząd w czerwcu 2018 roku dokumentu zatytułowanego „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”.

Bez pieczątki można się obejść

Przyjęcie wspomnianego dokumentu wiązało się z zobowiązaniem członków Rady Ministrów do przeglądu aktów prawnych, druków i formularzy pod kątem przepisów nakładających obowiązek stosowania pieczęci przez obywatela lub przedsiębiorcę. Ministrowie zostali zobowiązani do deregulacji tego obowiązku.

W ocenie ministra rozwoju i finansów obowiązek stosowania pieczątek jako obowiązkowej formy identyfikacji obywatela lub przedsiębiorcy jest nadmiernym formalizmem. Nie mają one już szczególnego znaczenia dla wiarygodności dokumentu. Bo jaka może być wiarygodność czegoś, co każdy może bez kłopotu, niewielkim kosztem, kupić z legalnego źródła?

W identyfikacji za pomocą pieczątek dostrzeżono też przeszkodę na drodze elektronizacji życia prawno-gospodarczego. A jest to jeden z priorytetów polityki państwa, wyrażonych w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wymóg formalny stosowania pieczęci lub pieczątek stoi w oczywistej sprzeczności z nowoczesnym elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym. To zbędny formalizm. Nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu czy ochronę innych istotnych wartości.

Ustawa swoje, rozporządzenia swoje

Obowiązek stosowania pieczęci został nałożony wyłącznie w zakresie pieczęci urzędowych. Spoczywa na podmiotach wymienionych enumeratywnie w art. 2a ustawy z 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. W pozostałym zakresie przepisy nie przewidują obowiązku posiadania i stosowania pieczęci w obrocie prawnym.

Regulacje określające dane, które przedsiębiorca jest zobowiązany podawać w związku z funkcjonowaniem w obrocie prawnym, również nie nakazują posiadania i stosowania pieczęci jako obligatoryjnej formy identyfikacji przedsiębiorcy. Mimo to wiele aktów prawnych nakłada obowiązek identyfikacji. Nie tylko poprzez dane wymagane przepisami prawa oraz podpis, ale także pieczęć/pieczątkę firmową, nagłówkową oraz pieczątkę imienną. Tak jest w szczególności w rozporządzeniach określających wzory dokumentów, druków i formularzy składanych organom administracji publicznej. Rząd uznał, że z obowiązkowych pieczęci można zrezygnować, skoro właściwie jednakową wiarygodność będą miały dane wydrukowane.

800 aktów do zmiany

Ministerstwo Rozwoju zidentyfikowało akty normatywne, nakładające obowiązek stosowania pieczęci/pieczątek. A w tych przypadkach z powodzeniem można stosować inne formy identyfikacji. Jest ich ponad 800!

W przypadku projektowanego rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 grudnia 2012 roku w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu będzie to nadruk zawierający odpowiednie dane.

Do projektowanego rozporządzenia wprowadzono przepis przejściowy. Dotyczy zaświadczeń o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz decyzji o skierowaniu na badania lekarskie lub psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami, wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Zachowana zostanie ich ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Należy się spodziewać, że to dopiero początek wypierania pieczątek z regulacji związanych z transportem i ruchem drogowym.

Radosław Biernat
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij