Nadchodzą zmiany w wydawaniu zezwoleń zagranicznych. Jest się czego obawiać?

17 października
Prawo

Trwają prace nad rozporządzeniami określającymi na nowo zasady, na jakich minister ma wskazywać organizacje branżowe uprawnione do przyznawania zezwoleń zagranicznych na przewóz osób i rzeczy oraz funkcjonowania komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych. Projektowane akty prawne przechodzą właśnie konsultacje społeczne.

Ustawa o transporcie drogowym w art. 26 (w zakresie przewozu osób) i art. 32 (w zakresie przewozu rzeczy) od początku obowiązywania przewidywała możliwość przyznawania ogólnopolskim organizacjom zrzeszającym przewoźników międzynarodowych kompetencji do wydawania zezwoleń zagranicznych. Wszystko po to, żeby usprawnić procedury przy uwzględnieniu właściwego zabezpieczenia dokumentów, wyposażenia pomieszczeń w urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo ich przechowywania, ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka oraz po ustaleniu sposobu rozliczania w przypadku zaginięcia, zniszczenia lub utraty tych dokumentów.

Dotychczasowe rozporządzenie z 5 lipca 2011 roku w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych (Dz. U. poz. 869) ma zostać w całości zastąpione nowym. Zmienia się też zasadniczo podejście. Obowiązujące rozporządzenie ogranicza się jedynie do przyznania organizacjom uprawnień i publikacji załącznika z ich wykazem. Nie ma zatem mowy o nadzorze nad procesem wydawania zezwoleń. Nawet dysponując wiedzą o nieprawidłowościach ITD nie ma narzędzi prawnych, by im przeciwdziałać.

Hefter Spedition/Flickr

Decyzja będzie należała do ministra

Projektowane rozporządzenie to zdecydowanie bardziej rozbudowany dokument. Nie zawiera samego wykazu organizacji. Mają być one wskazywane przez ministra w drodze decyzji. Projekt przewiduje m.in., że organizacje mają prowadzić ewidencję wydawanych zezwoleń zagranicznych, prawidłowo rozliczać należności z tytułu opłat za wydane zezwolenia zagraniczne, posiadać wydzielone pomieszczenie umożliwiające sprawną obsługę przedsiębiorców w zakresie wydawania zezwoleń zagranicznych. To nie wszystko. Mają przechowywać zezwolenia zagraniczne w warunkach zapewniających należytą ich ochronę przed zaginięciem, zniszczeniem lub utratą, a także w warunkach zapewniających dostęp do tych zezwoleń tylko osobom upoważnionym. Organizacje muszą też wyposażyć pomieszczenia, w których przechowywane są zezwolenia zagraniczne, w urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów, a także zawrzeć umowę o ubezpieczeniu zezwoleń zagranicznych od wszelkiego ryzyka na kwotę nie niższą niż stanowiąca iloczyn liczby tych zezwoleń będących każdorazowo w posiadaniu organizacji i opłat należnych z tytułu ich wydania.

ITD skontroluje wydawanie zezwoleń

Głównemu inspektorowi transportu drogowego składane będą sprawozdania miesięczne dotyczące w szczególności przedsiębiorców zrzeszonych w danej organizacji oraz rodzaju, liczby i numerów pobranych i zwróconych przez poszczególnych przedsiębiorców zezwoleń zagranicznych. GITD, w odpowiedzi na postulaty branży, otrzyma wreszcie możliwość przeprowadzania kontroli organizacji upoważnionych do wydawania zezwoleń. W razie stwierdzenia naruszenia przez organizację warunków, główny inspektor transportu drogowego wezwie ją do usunięcia powstałych nieprawidłowości w ciągu miesiąca od dnia ich stwierdzenia. W razie ich nieusunięcia będzie zobowiązany do skierowania do ministra właściwego do spraw transportu wniosku o pozbawienie organizacji upoważnienia do wydawania zezwoleń zagranicznych.

Projektowane rozporządzenie określa też sposób pobierania zezwoleń przez upoważnione organizacje, wskazując, że są one pobierane w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego po przedstawieniu pisemnego zapotrzebowania ilościowego na poszczególne rodzaje zezwoleń.

Planowany termin wejścia w życie nowego rozporządzenia to 1 stycznia 2019 roku. Umożliwi to prowadzenie procesu dystrybucji zezwoleń zagranicznych według zasad określonych w projektowanym rozporządzeniu od początku nowego roku kalendarzowego.

Komisja społeczna na nowych zasadach

Jednocześnie trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych. W projekcie przewidziano, że będzie ona podejmować rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. Jej członkowie mają być powoływani na 3-letnie kadencje z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Ma to usprawnić prace komisji.

W myśl nowego rozporządzenia członkowie komisji społecznej będą powoływani przez ministra właściwego do spraw transportu spośród kandydatów zgłoszonych przez polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych. Każda z nich będzie mogła zgłosić tylko jednego kandydata. Kandydaci na członków komisji społecznej muszą się legitymować co najmniej 5-letnią udokumentowaną praktyką zawodową w zakresie transportu drogowego.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po czternastu dniach od ogłoszenia, ale w projekcie przewidziano, że komisja społeczna do spraw podziału zezwoleń zagranicznych powołana i działająca w trybie przewidzianym dotychczasowymi przepisami będzie działać do czasu powołania członków komisji zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia. Jednak nie dłużej niż przez sześć miesięcy od dnia jego wejścia w życie. Zaś osobom, które były członkami komisji społecznej przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, dotychczasowy okres pełnienia przez nich funkcji członka komisji nie będzie wliczany do sześcioletniego okresu, przez jaki dana osoba może pełnić funkcję członka komisji.

Obowiązujący wykaz organizacji

Nowe rozporządzenie nie będzie zawierało wykazu uprawnionych organizacji – ma je wskazać minister w drodze decyzji. Dotychczasowy akt (Dz. U. poz. 869) zawiera gotowy wykaz. Oto on:

1. Centralne Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych i Spedytorów z siedzibą w Warszawie.
2. Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych z siedzibą we Wrocławiu.
3. Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych z siedzibą w Katowicach.
4. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych z siedzibą w Lipnikach.
5. Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych z siedzibą w Lublinie.
6. Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów z siedzibą w Łodzi.
7. Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” z siedzibą w Siedlcach.
8. Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Obrony Przewoźników w Międzyrzeczu Podlaskim z siedzibą w Białej Podlaskiej.
9. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Galicja” z  siedzibą w Tęgoborzu.
10. Okręgowe Stowarzyszenie Przewoźników i Spedytorów „Wybrzeże” z siedzibą w Gdyni.
11. Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych z siedzibą w Opolu.
12. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie.
13. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych z siedzibą w Warszawie.
14. Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych z siedzibą w Gdyni.
15. Sądecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Nowym Sączu.
16. Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Dolny Śląsk” z siedzibą we Wrocławiu.
17. Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
18. Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych Transportu Samochodowego z siedzibą w Katowicach.
19. Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku.
20. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych z siedzibą w Kielcach.
21. Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych z siedzibą w Olsztynie.
22. Wielkopolskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Samochodowych z siedzibą w Poznaniu.
23. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów z siedzibą w Szczecinie.
24. Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce.

Radosław Biernat
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij