Wiosenne porządki Ministerstwa Infrastruktury. Nowe znaki i tablice rejestracyjne

7 marca
Prawo

Resort kierowany przez Andrzeja Adamczyka pracuje nad kilkoma projektami rozporządzeń, które mają uporządkować różne kwestie związane z ruchem drogowym – od znaków drogowych po zasady oznaczania pojazdów.

Ministerstwo infrastruktury pracuje m.in. nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (i odpowiadającej jej aktualizacji warunków technicznych znaków). Zakłada ona zmianę sposobu informowania kierujących pojazdami o odcinku drogi objętym automatyczną kontrolą średniej prędkości. Wprowadza także znak informujący o jego końcu.

Żeby było czytelniej

Rozwiązanie zawarte w dotychczas obowiązujących przepisach w postaci znaku D-51 „automatyczna kontrola prędkości” z tabliczką tekstową podającą długość odcinka objętego kontrolą prędkości uznano za zbyt mało czytelne i rozpoznawalne dla kierowców. Projektowane przepisy rozporządzenia wprowadzają nowe znaki. Chodzi o D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” i D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”.

Znak D-51a uprzedza o odcinku, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie, natomiast D-51b informuje o jego końcu. Ponadto na znaku D-51a umieszczana ma być miniatura znaku B-33, wskazująca dopuszczalną prędkość jazdy, wynikającą z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym albo znaku drogowego.

Obecnie znak D-51 jest stosowany zarówno dla punktowego, jak i odcinkowego pomiaru prędkości. Różnią się od siebie jedynie tabliczką umieszczoną pod nim. Podawana jest na niej długość odcinka pomiarowego. To, w ocenie resortu, nie stanowi wystarczającej informacji o obecności takiego (odcinkowego) pomiaru prędkości na drodze.

Odcinkowy pomiar wygląda niepozornie

W projekcie zwrócono uwagę, że ze względu na specyfikę urządzeń rejestrujących dokonujących pomiaru średniej prędkości na określonym odcinku drogi (które nie są tak rozpoznawalne dla kierujących, jak stacjonarne fotoradary punktowe), występuje potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym sposobie wykonywania pomiaru.

Rozszerzeniu ma ulec zakres stosowania tabliczki T-1a. Chodzi o wskazywanie odległości od znaku informacyjnego do początku objętego pomiarem odcinka drogi. W jakich przypadkach? Gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności. Choćby ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

W uzasadnieniu projektu wyrażono też oczekiwanie, że zwiększenie czytelności oznakowania i przypominanie kierowcom o obowiązującym ograniczeniu prędkości przyczyni się do zmniejszenia liczby wykroczeń, a przez to zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Zmiany mają wejść w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia rozporządzeń w Dzienniku Ustaw.

Powiat kartuski na tablicach

Trwają również prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Ma ona uporządkować obowiązujące zasady w związku z:

  • wejściem w życie (11 lipca) nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zasady dla funkcjonowania nowej formy czasowego użytkowania pojazdów. Chodzi o tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów. Uchylone zostaną przepisy związane z wydaniem przez organy rejestrujące pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania oraz tymczasowych tablic badawczych.
  • przesunięciem terminu obowiązywania „zielonych listków” dla kierowców kategorii B w okresie próbnym.
  • dodaniem dla powiatu kartuskiego wyróżnika tablic rejestracyjnych „KY”.

Zmiany w opłatach

Nowelizacji rozporządzenia dotyczącego rejestracji i oznaczenia pojazdów towarzyszyć będzie nowela dostosowująca zasady poboru opłat. Zmiany są konieczne w związku z uchyleniem przepisów związanych z wydaniem przez organy rejestrujące pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania.

W nowelizowanym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 9 maja 2016 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników uchylony zostanie przepis § 3 ust. 1 pkt 3. Odnosi się do wysokości opłaty pobieranej za wydanie pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania. Pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania w związku z uchyleniem art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie będzie wydawane od 11 lipca 2019 roku.

Oczywista jest więc konieczność uchylenia z tą samą datą przepisu określającego opłatę w tym zakresie.

Radosław Biernat
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij