Autobusy wrócą na nierentowne trasy. Ustawa na szybkiej legislacyjnej ścieżce

4 czerwca
Prawo

Po szybkim procesie legislacyjnym do podpisu prezydenta przekazana została ustawa dotycząca powołania funduszu rozwoju przewozów autobusowych, z którego dofinansowywane ma być przywracanie lokalnych połączeń autobusowych.

Ustawa ma zapobiegać wykluczeniu transportowemu i regulować sprawy związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz zasady dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań organizatorów publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie będzie dotyczyło linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej trzech miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Spod aktu prawnego wyłączone są jednak linie w ramach komunikacji miejskiej.

Setki milionów do podziału

Pula przeznaczona na dofinansowanie przewozów w ramach funduszu w 2019 roku wyniesie 300 mln zł, w kolejnych latach – już 800 mln zł. Ustawa wprowadza taką formę wsparcia jednostek samorządu terytorialnego (jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego) w odpowiedzi na problem z zapewnieniem dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego, za którym stoi oczywiście prozaiczna przyczyna: brak pieniędzy na te cele w samorządowych kasach.

Fot. Kudak, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Dopłata do wozokilometra

W ustawie zdefiniowane zostało pojęcie „ceny usługi”. Oznacza ono kwotę deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej wyrażoną w złotych w odniesieniu do 1 wozokilometra. W przepisach działu I określono także, jak należy rozumieć kwotę deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej. Jest to ujemny wynik finansowy netto wyliczony dla tej linii nieuwzględniający rozsądnego zysku.

Zdefiniowano również pojęcie „wozokilometr”. To jednostka miary pracy eksploatacyjnej autobusu. Przy czym jako jeden wozokilometr należy rozumieć przejazd jednego autobusu na odległość 1 km. Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 1 zł do jednego wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Jednocześnie zobowiązano organizatora do sfinansowania ze środków własnych część ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc.

Kasą dysponuje minister infrastruktury

Fundusz jest tworzony w formule państwowego funduszu celowego, którego dysponentem jest minister infrastruktury, a obsługę bankową zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego środki pochodzić mają z wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, zastępczej, paliwowej, budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, dochodów z kar, grzywien, opłat pobieranych przez głównego inspektora transportu drogowego i wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, odsetek od dopłat zwróconych, od wolnych środków przekazanych albo przyjmowanych w zarządzanie. Dozwolone będzie ponadto gromadzenie środków z darowizn i zapisów oraz innych źródeł.

Wszelkie informacje związane z dopłatami, w tym o ich wysokości i terminach składania wniosków, mają być publikowane na stronach urzędów wojewódzkich.

Wymagany wkład własny

Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora, a więc danego samorządu, części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Przy podziale środków z funduszu mają być brane pod uwagę powierzchnia województwa i liczba jego mieszkańców. Ale nie tylko. Ważna jest także wartość produktu krajowego brutto województwa oraz zaspokojenie potrzeb przewozowych społeczności na jego obszarze.

Środki niewykorzystane w danym kwartale będą mogły zostać przeznaczone na zorganizowanie dodatkowych przewozów. Zapewni to racjonalne wydatkowanie środków funduszu, umożliwiając ich ponowną alokację dla organizatorów, którzy wykażą potrzebę uruchomienia za ich pomocą dodatkowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Dofinansowanie jeszcze w tym roku

Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów. Wejdą one w życie 1 stycznia 2020 roku lub 1 stycznia 2022 roku. Zawarte w niej rozwiązania przejściowe mają zapewnić możliwość dofinansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej już od momentu wejścia ustawy w życie. Tak, żeby przewozy autobusowe mogły wrócić zwłaszcza tam, gdzie są szczególnie potrzebne społecznie, a obecnie nie są świadczone z powodu ich niskiej rentowności.

Radosław Biernat
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij