REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW FLEETGURU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Fleetguru oraz warunki świadczenia przez X Project sp. z o.o. na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie Fleetguru.
 2. X Project sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Fleetguru jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu Fleetguru możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
 4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie Fleetguru, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Fleetguru w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
II. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FLEETGURU
 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Fleetguru ma charakter nieodpłatny.
 2. X Project sp. z o.o. nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta. X Project sp. z o.o. informuje w Serwisie Fleetguru o Towarach oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem.
 3. W ramach Serwisu Fleetguru umożliwia się Użytkownikowi m.in.:
  • a) uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Kontrahentów,
  • b) przejście na strony Sklepów Internetowych, których oferta Towarów i Usług jest prezentowana w Serwisie Fleetguru, lub na dedykowaną Kontrahentowi stronę w Serwisie Fleetguru,
  • c) dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie Fleetguru,
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego oferta pochodzi.
 5. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem odbywa się na warunkach określonych przez Kontrahenta w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. X Project sp. z o.o. nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji (z wyłączeniem czynności realizowanych przez X Project sp. z o.o. w Serwisie Fleetguru.
 6. X Project sp. z o.o. nie odpowiada:
  • a) za realizację dostawy Towaru i Usług w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta przez Użytkownika,
  • b) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i Usługą,
  • c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta,
  • d) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów i Usług, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Kontrahentów.
 7. Użytkownik o statusie konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży określonego Towaru i/lub Usługi prezentowanego w Serwisie Fleetguru i na skutek nieuczciwego działania Sklepu Internetowego poniósł szkodę w związku z tą transakcją może dochodzić rekompensaty na zasadach określonych w regulaminie.
 8. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu Fleetguru, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie Fleetguru, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Fleetguru, przysługują X Project sp. z o.o. lub podmiotom trzecim.
 9. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 10. Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez X Project sp. z o.o.
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie Fleetguru.
 12. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień lub newslettera dostępnych jako element Usług w ramach Serwisu Fleetguru, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do X Project sp. z o.o. z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie Fleetguru.
 13. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści w tym zdjęcia umieszczone przez niego w Serwisie Fleetguru nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.
 14. Umieszczone przez Użytkownika zdjęcia nie mogą zawierać:
  • a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  • b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych oraz sklepów internetowych,
  • c) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  • d) treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
  • e) treści naruszających obowiązujące przepisy prawa,
 15. Poprzez umieszczenie zdjęcia w Serwisie Fleetguru, Użytkownik zezwala X Project sp. z o.o. na nieodpłatne korzystanie ze zdjęcia oraz ich publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez X Project sp. z o.o. dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie, a także na blokadę publikacji lub usunięcie zdjęcia lub z Serwisu w przypadku złamania postanowień Regulaminu, w szczególności punktu powyżej. Za zgodą Użytkownika, zdjęcie wykorzystane będą przez X Project sp. z o.o. w celach marketingowych lub promocyjnych.
III. REJESTRACJA
 1. Użytkownicy mają możliwość:
  • a) korzystania z Serwisu Fleetguru bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub
  • b) dokonania rejestracji w Serwisie Fleetguru za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie Fleetguru i logowania się w Serwisie Fleetguru z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie Fleetguru, a także mają możliwość
  • c) logowania się w Serwisie Fleetguru z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisów zewnętrznych, w tym Google, Facebook.
 2. Rejestracja w Serwisie Fleetguru następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak imię, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie Fleetguru danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu Fleetguru.
 3. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a X Project sp. z o.o.
 4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje. Rezygnacja z rejestracji w Serwisie Fleetguru (rozwiązanie Umowy) możliwa jest przez pomocy linku umieszczonego w wiadomości e-mail Serwisu Fleetguru (potwierdzeniu rejestracji) lub poprzez wysłanie wiadomości na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a X Project sp. z o.o. o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą dokonania czynności, o których mowa powyżej.
 6. Do korzystania z niektórych Usług może być konieczne dokonanie rejestracji w Serwisie Fleetguru (w tym zalogowanie się w Serwisie Fleetguru) lub zalogowanie się z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisów zewnętrznych, w tym Google, Facebook.
 7. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać jedno Konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez X Project sp. z o.o. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
IV. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW
 1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie Fleetguru wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnoszących się m.in. do Towaru i/lub Usług w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji, Sklepu Internetowego lub Oferty Handlowej Kontrahenta oraz umieszczonych już opinii innych Użytkowników.
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.
 3. W celu zamieszczenia wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail, numeru zamówienia nadanego przez Kontrahenta.
 4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać:
  • a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  • b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych,
  • c) treści o charakterze reklamowym,
  • d) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  • e) treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
  • f) treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Kontrahentami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Kontrahentów.
  • g) treści nieprawdziwych.
 5. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 6. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa X Project sp. z o.o. upoważniona jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto X Project sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
  • a) stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego samego numeru zamówienia),
  • b) odnosi się do innego Kontrahenta niż opiniowany,
  • c) odnosi się do innych transakcji niż transakcja opiniowana,
  • d) jest wystawiona sobie przez Kontrahenta lub przez innego Kontrahenta,
  • e) wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail,
  • f) została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
  • g) odnosi się do wadliwego numeru zamówienia lub innego niż opiniowany Towar,
  • h) narusza zasady określone w Regulaminie,
  • i) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
  • j) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
  • k) jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru, Sklepu Internetowego, Oferty Handlowej Kontrahenta lub z innych dostępnych źródeł;
 7. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie Fleetguru, Użytkownik zezwala X Project sp. z o.o. na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez X Project sp. z o.o., a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym. W szczególności dotyczy to opinii na temat Towarów, Usług lub Sklepów Internetowych oraz realizacji transakcji.
 8. Kontrahent poprzez narzędzia udostępnione przez X Project sp. z o. o. i za jego pośrednictwem może skontaktować się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia, sprostowania, zmiany lub usunięcia treści wypowiedzi.
V. OCHRONA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z Usług, jest X Project sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane X Project sp. z o.o. w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie Fleetguru z wykorzystaniem danych do logowania się w serwisach zewnętrznych.
 3. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail i nazwy Użytkownika stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, przetwarzane są przez X Project sp. z o.o. w celach wskazanych w Regulaminie.
 5. X Project sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do X Project sp. z o.o..
 6. X Project sp. z o.o. zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez X Project sp. z o.o. – podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie X Project sp. z o.o. czynności związane ze świadczeniem usług przez X Project sp. z o.o.
 8. X Project sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Fleetguru w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie Fleetguru.
 9. X Project sp. z o.o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Fleetguru używane są przez X Project sp. z o.o. pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu Fleetguru. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.
 10. X Project sp. z o.o. informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu Fleetguru może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. Sposób oraz zakres działań X Project sp. z o.o. z wykorzystaniem plików „cookies” opisany został w Polityce plików cookies dostępnych w załączniku numer 2
VI. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU FLEETGURU
 1. X Project sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Fleetguru. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, X Project sp. z o.o. podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane w sekcji „Aktualności”, do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej Serwisu Fleetguru.
 2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez X Project sp. z o.o. w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu Fleetguru.
 4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu Fleetguru inny niż wskazany w punkcie powyższym.
VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu Fleetguru.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: X Project sp. z o.o. – Warszawa 03-484, ul. Pory 78, piętro 7 bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@fleetguru.eu
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji X Project sp. z o.o. zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez X Project sp. z o.o. prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. X Project sp. z o.o. zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów i/lub Usług nabytych od Kontrahentów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania Umowy, w tym procesu dostawy Towaru i/lub Usługi, należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta, od którego Towar i/lub Usługa pochodzi.
VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Świadczenie usług przez X Project sp. z o.o. w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres X Project sp. z o.o., – X Project sp. z o.o., ul. Pory 78, 03 – 484 Warszawa, piętro 7 lub adres email: info@fleetguru.eu
 3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez X Project sp. z o.o. w trybie natychmiastowym gdy:
  • a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub
  • b) stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub
  • c) działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię X Project sp. z o.o. lub w inny sposób istotnie szkodzą X Project sp. z o.o.
 4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach X Project sp. z o.o. uprawniona jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, X Project sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu Fleetguru, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie Fleetguru oraz logujących się w Serwisie Fleetguru z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych – także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez X Project sp. z o.o., nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Fleetguru oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w Regulaminie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów, pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej.
 7. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.
ZAŁĄCZNIK NR 1 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO
I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest X Project sp. z o.o. (dalej „X Project ”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Pory 78, 03-484 Warszawa.

II. Z KIM MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ, ABY OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ X PROJECT?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez X Project, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email info@fleetguru.eu.

Możesz też skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe:

Yury Shpak , Inspektor Ochrony Danych X Project , ul. Pory 78, 03-484 Warszawa.

III. OD KOGO UZYSKALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w Serwisie Fleetguru, jak i później, podczas korzystania przez Ciebie z platformy Fleetguru.

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od naszych kontrahentów, czyli podmiotów, od których możesz kupić towary bezpośrednio na ich stronach internetowych oraz od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towaru kupione od naszych kontrahentów.

W przypadku logowania się do Serwisu Fleetguru za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, na którymi nie mamy żadnej kontroli, np. Facebook, Google, pozyskujemy od nich dane wyłącznie w postaci ID twojego Konta w takim serwisie, Twój adres e-mail, imię i nazwisko, a czasem także nazwę firmy, numer NIP, adres (w tym miasto i kod pocztowy).

IV. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE X PROJECT PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z Serwisu Fleetguru;
 • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem;
 • umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach Serwisu Fleetguru;
 • umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;
 • zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach Serwisu Fleetguru;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych X Project celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
 • organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział;
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami X Project;
 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników Serwisu Fleetguru w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

X Project jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu);
 • otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy, które pozostawisz u innych operatorów stron internetowych;
 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

V. CZY MUSISZ PODAĆ X PROJECT SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim będziesz zwycięzcą konkursu lub promocji i odbierzesz nagrodę, która wymaga rozliczenia podatkowego, a ponadto jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

VI. JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC X PROJECT?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez X Project; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający X Project sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne X Project, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie X Project są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

VII.W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

VIII. KOMU X PROJECT UDOSTĘPNIA TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z X Project), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na (Nazwa waszego serwisu). Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

IX. JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

X Project przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

X. DO JAKICH PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH X PROJECT PRZEKAZUJE TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

XI. CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE BĄDŹ AUTOMATYCZNIE PODEJMUJEMY WZGLĘDEM CIEBIE DECYZJE?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

ZAŁĄCZNIK NR 2 POLITYKA PLIKÓW COOKIES
I. CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

II. DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW „COOKIES”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

III. JAKICH PLIKÓW „COOKIES” UŻYWAMY?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

A. ZE WZGLĘDU NA NIEZBĘDNOŚĆ DO REALIZACJI USŁUGI

Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

Funkcjonalne – są ważne dla działania serwisu:

 • a) służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
 • b) służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
 • c) służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

B. ZE WZGLĘDU NA CZAS PRZEZ JAKI COOKIES BĘDĄ UMIESZCZONE W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA

Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu.

Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.

C. ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE – ADMINISTRATORA SERWISU, KTÓRY ZARZĄDZA COOKIES

Cookies własne (first party cookies) – cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.

Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.

Uwaga: cookies mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

D. ZE WZGLĘDU NA CEL JAKIEMU SŁUŻĄ

Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.

Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu.

Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

Procesy – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.

Reklamy – umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.

Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

E. ZE WZGLĘDU NA INGERENCJĘ W PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Nieszkodliwe – Obejmuje cookies:

 • a) niezbędne do poprawnego działania witryny,
 • b) potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika.

Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

IV. CZY PLIKI „COOKIES” ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

V. USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

X Project Sp. z o. o.
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa,
Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000718365, REGON 369469248, NIP 5213813327
Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij