Jak telematyka pomaga obniżyć koszty w firmie transportowej

9 kwietnia
Blog

Zadaniem systemów telematycznych dla firm transportowych jest zredukowanie kosztów eksploatacji floty pojazdów. Jakie oszczędności można uzyskać w firmie z branży TSL dzięki telematyce?

Telematyka dla transportu to zespół urządzeń pokładowych monitorujących bieżący stan pojazdu i wysyłający te informacje do centralnego systemu informatycznego zarządzającego flotą. Oprogramowanie w czasie rzeczywistym analizuje napływające dane oraz wskazuje te aspekty funkcjonowania floty, które można usprawnić.

Przykład: na podstawie odczytów parametrów pojazdu (średnia prędkość, styl hamowania i przyspieszania, zużycie paliwa) system telematyczny wskaże tych kierowców, którzy nie jeżdżą ekonomicznie.

W przedsiębiorstwach niestosujących systemów telematycznych fleet manager jest zmuszony polegać wyłącznie na słowie kierowcy w takich kwestiach, jak aktualne położenie pojazdu czy faktycznie przebyta trasa. Dzięki telematyce osoba zarządzająca flotą ma dostęp do danych, które są pobierane zdalnie bez udziału kierowców, czyli bez ryzyka popełnienia błędu.

Celem inwestycji w telematykę w firmie transportowej jest zwiększenie przewagi przedsiębiorstwa nad konkurencją. Do najważniejszych czynników branych pod uwagę przez zleceniodawcę poszukującego przewoźnika zalicza się:

 • finalny koszt usługi
 • czas realizacji transportu
 • bezpieczeństwo ładunku
 • dostęp do informacji o lokalizacji ładunku.

Telematyka pomaga usprawnić działanie firmy transportowej we wszystkich ww. obszarach:

 • pozwala zredukować koszty przewozów, dzięki czemu przewoźnik może obniżyć cenę usługi dla klienta bez pomniejszenia swojego zysku
 • na podstawie aktualnych danych o ruchu drogowym system telematyczny opracowuje optymalną trasę przewozu wg zadanego kryterium, tj. najszybszego albo najtańszego przejazdu
 • w przypadku ładunków przewożonych w kontrolowanych warunkach (np. w chłodniach) system monitoruje i dostarcza w czasie rzeczywistym parametry środowiska wewnątrz naczepy (temperatura, otwarcie/zamknięcie wrót)
 • dzięki nadajnikowi GPS zainstalowanemu w ciężarówce przewoźnik może udostępnić zleceniodawcy aktualne położenie pojazdu, co pomaga w precyzyjnym ustaleniu terminu dostawy.

Jak działa telematyka w firmie transportowej

Sercem systemu telematycznego dla transportu jest zespół zainstalowanych w pojeździe czujników, które zbierają i przesyłają dane o jego stanie. Mózgiem systemu jest z kolei oprogramowanie, które te dane odbiera i przetwarza. Na podstawie raportów fleet manager jest w stanie efektywniej zarządzać swoją flotą. Wybrane informacje (np. wytyczona optymalna trasa, pozostały czas do obowiązkowego postoju) są zwrotnie przekazywane do terminala kierowcy, zainstalowanego w kabinie pojazdu.

Podstawowym urządzeniem telematycznym zainstalowanym w pojeździe jest nadajnik GPS, który jest w stanie precyzyjnie określić położenie ciężarówki. Sprzęgnięte z nim oprogramowanie zapisuje przejechaną już trasę i wyznacza jej dalszy przebieg.

Drugim ważnym modułem jest cyfrowy tachograf, monitorujący czas pracy kierowcy. Rzeczywiste dane o czasie spędzonym za kółkiem są udostępniane kierowcy oraz fleet managerowi, dzięki czemu ryzyko nieświadomego przekroczenia obowiązujących przepisów jest obniżone niemal do zera.

Trzecim kluczowym modułem zaawansowanego systemu telematycznego jest układ odczytujący i zapisujący dane z magistrali CAN, czyli bieżące parametry samego pojazdu: przebyty dystans, prędkość, obroty silnika, zużycie paliwa i sposób hamowania. Na podstawie zebranych informacji oprogramowanie sprawdza, czy styl jazdy kierowcy danego pojazdu można uznać za optymalny, a jeśli nie, to wskazuje te obszary, które wymagają poprawy.

Optymalizacja kosztów przejazdów w firmie transportowej

Redukcja kosztów paliwa

Z analiz wyników finansowych firm transportowych wynika, że największy udział w kosztach prowadzenia działalności – obok zakupu pojazdów i wynagrodzenia kierowców – mają wydatki na paliwo. Jeśli założymy, że jeden pojazd przejedzie rocznie 120 000 km i spali średnio 35 litrów na 100 km, a jeden litr benzyny/diesla kosztuje 5 zł, roczne wydatki na samo paliwo wyniosą ok. 210 000 zł brutto na jeden ciągnik. Biorąc pod uwagę, że dobry system telematyczny pomaga zmniejszyć wydatki na paliwo średnio o ok. 15 proc., roczne oszczędności z tego tytułu mogą wynieść nawet 31 500 zł na jeden pojazd! Statystyczne przedsiębiorstwo wykonujące transport drogowy dysponuje przeciętnie pięcioma ciągnikami, więc całkowite roczne oszczędności mogą wynieść nawet 150 000 zł. W efekcie wdrożenie systemu telematycznego jest jedną z najszybciej zwracających się inwestycji w branży.

Do najważniejszych przyczyn ponadnormatywnego zużycia paliwa w firmach transportowych zalicza się: nieefektywny styl jazdy kierowcy, nieoptymalne trasy oraz w skrajnych przypadkach również kradzieże paliwa.

Nieefektywny styl jazdy kierowcy to najczęściej postoje na jałowym biegu, przekraczanie zalecanej wartości obrotów silnika, częste przyspieszanie i hamowanie, nadmierna prędkość, zły dobór przełożeń skrzyni biegów oraz nieużywanie tempomatu. System telematyczny w czasie rzeczywistym monitoruje te parametry w każdym pojeździe, dzięki czemu jest w stanie wskazać kierowcę, którego styl jazdy można poprawić, np. dzięki dodatkowym szkoleniom.

Moduł GPS sprzężony z bazą danych o rzeczywistym stanie ruchu drogowego może na bieżąco korygować trasę przejazdu, sugerując ominięcie zakorkowanych lub zbyt zatłoczonych odcinków. Z kolei zapis faktycznie przebytej trasy pozwala na skuteczne kontrolowanie kierowców i całkowite wyeliminowanie prywatnych przejazdów.

Najlepsi dostawcy systemów telematycznych mają w swojej ofercie również sondę poziomu paliwa, która jest w stanie wykryć skokowy ubytek paliwa w baku. Dzięki połączeniu z lokalizatorem GPS fleet manager jest w stanie precyzyjnie określić czas i miejsce kradzieży paliwa z pojazdu.

Obniżenie kosztów prac serwisowych

Nieoptymalny styl jazdy kierowców skutkuje nie tylko ponadnormatywnym zużyciem paliwa, ale również zbyt szybkim zużywaniem się części mechanicznych. Czujniki stanu najważniejszych podzespołów dostarczają danych, na podstawie których system planuje harmonogram niezbędnych działań serwisowych. Dzięki temu minimalizowana jest liczba awarii w trasie, z których wynikają opóźnienia i przestoje, a więc również kary umowne i stracone okazje biznesowe.

Redukcja kosztów delegacji i płacy minimalnej

Jedną z większych bolączek polskich przewoźników na międzynarodowych trasach są przepisy regulujące płacę minimalną kierowców na terenie innych krajów UE. Wysokość tego świadczenia zależy w głównej mierze od czasu przebywania kierowcy poza granicami kraju, więc kluczowe w tym aspekcie są informacje o faktycznym czasie i miejscu przekroczenia granicy. Zdalne pobranie informacji o tym fakcie z lokalizatora GPS likwiduje ryzyko uzyskania nieprecyzyjnej lub nieprawdziwej informacji bezpośrednio od kierowcy.

Obniżenie kosztów ubezpieczenia i mandatów

Na wysokość składki obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych duży wpływ ma dotychczasowa historia ubezpieczonego, tj. liczba zgłoszonych szkód i innych roszczeń ubezpieczeniowych. Dzięki telematyce fleet manager monitoruje zachowania swoich kierowców na drodze, a za pomocą odpowiedniego modelu kar i nagród jest w stanie zapobiec niebezpiecznym sytuacjom w przyszłości. Wiele wskazuje na to, że firmy ubezpieczeniowe będą niedługo kalkulować ryzyko (a co za tym idzie, również wysokość składki) na podstawie historycznych odczytów z systemów telematycznych.

Monitoring czasu pracy kierowcy oraz zdalny odczyt danych z tachografu pozwala również na wyeliminowanie sytuacji nieprzestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy i długości wymaganych odpoczynków, za które karany jest nie tylko kierowca, ale również jego pracodawca.

Redukcja pustych przebiegów oraz kosztów planowania i organizacji przewozów

System telematyczny pomaga uzyskać największe oszczędności w firmach posiadających co najmniej kilka pojazdów. Na podstawie historycznych danych można stwierdzić, że telematyka pozwala zmniejszyć liczbę roboczogodzin przeznaczonych na planowanie i organizowanie przewozów o ok. 30 proc.

Monitoring pozycji ciężarówek ułatwia wybranie kierowcy, który jest najbliżej miejsca kolejnego pozyskanego załadunku. Opcja dwustronnej komunikacji pomiędzy terminalem w kabinie a bazą upraszcza przekazywanie zleceń przewozowych, redukuje ryzyko popełnienia błędu oraz skraca czas na komunikację z kierowcami. Zdalne pobieranie danych z tachografu z kolei sprawia, że kierowca nie musi wracać z trasy do bazy w celu zczytania danych z urządzenia.

Jaki system telematyczny dla TSL wybrać

Mimo iż telematyka jest stosunkowo młodą technologią, na rynku funkcjonuje już co najmniej kilkanaście systemów różniących się zarówno liczbą dostępnych funkcjonalności, jak i ceną. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród naszych czytelników, klientów oraz partnerów dowiedzieliśmy się, że największe oszczędności w firmie transportowej pozwalają uzyskać kompleksowe systemy telematyczne, monitorujące kilkadziesiąt parametrów i korzystające z machine learning do wyciągania jak najlepszych wniosków.

Przygotowując się do wprowadzenia telematyki we własnej firmie transportowej warto sporządzić listę potrzebnych nam funkcji i na jej podstawie dokonać selekcji potencjalnych dostawców. Poniżej prezentujemy listę modułów, które naszym zdaniem są w stanie zmniejszyć koszty operacyjne przedsiębiorstwa o ok. 30 proc. w skali roku:

 1. Moduł dwustronnej tekstowej komunikacji między bazą a kabiną kierowcy z archiwizacją korespondencji.
 2. Moduł dwustronnego obiegu dokumentacji z opcją skanowania i przesyłania do bazy dokumentów (potwierdzeń doręczenia, faktur itp.) wprost z kabiny kierowcy.
 3. Moduł raportowania aktualnego statusu kierowcy (w drodze, oczekiwanie, rozładunek, korek, pauza).
 4. Moduł delegowania zleceń spedycyjnych bezpośrednio do kierowcy będącego w trasie.
 5. Moduł śledzenia położenia pojazdu w czasie rzeczywistym, historia trasy, monitorowanie zdarzeń (np. otwarcie naczepy), monitorowanie kontrolowanych warunków w naczepie (np. temperatura w chłodni).
 6. Moduł zdalnego odczytu danych z tachografu bez konieczności powrotu pojazdu do bazy.
 7. Moduł dokumentujący moment przekroczenia granicy na potrzeby rozliczania delegacji i płacy minimalnej w UE.
 8. Moduł automatycznego eksportu pobranych danych do systemu rozliczającego delegacje, płacę minimalną i ryczałty za nocleg (np. 4trans).
 9. Dostęp do scentralizowanych danych ze wszystkich pojazdów w jednym panelu dostępnym z poziomu dowolnej przeglądarki lub aplikacji na smartfony.
 10. Moduł zczytujący bieżące parametry pracy pojazdu w czasie rzeczywistym w oparciu o magistralę CAN.
 11. Sonda monitorująca faktyczny poziom paliwa w baku oraz skrypt informujący o jego nagłej zmianie.
 12. Możliwość obsługi floty składającej się z pojazdów różnych marek.

Na potrzeby naszych czytelników przeanalizowaliśmy najpopularniejsze w Polsce systemy telematyczne dla branży TSL i okazało się, że zaledwie ułamek z nich ma wszystkie wymienione wyżej funkcje. Nasze największe zaufanie wzbudził system GBOX, dostarczany przez firmę Inelo (twórcę 4trans, TachoScan i OCRK). Więcej informacji o tym rozwiązaniu znaleźć można na stronie: fleetguru.eu/pl/mp/telematyka

Łukasz Jędrasiak
Blog
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij